Nazokomiální nákazy

Nozokomiální nákazou se rozumí nákaza exogenního i endogenního původu, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení. Za nemocniční nákazu se považuje i nákaza, která se projeví teprve po propuštění pacienta z nemocnice do domácí péče nebo jeho přeložení do jiného zdravotnického zařízení.

důležité je místi přenosu a nikoli, kde je nákaza zjištěna
dělení :
• nespecifické
• specifické
• exogenní
• endogenní

Nespecifické
– odrážejí epidemickou situaci ve spádové oblasti zdravotnického zařízení ( respirační onemocnění ), nebo jsou ukazatelem hygienické úrovně daného zdravotnického zařízení ( alimentární onemocnění )
Specifické
– vznikají jako důsledek diagnostických a terapeutických výkonů u hospitalizovaného pacienta
Exogenní
– infekční agens je zaneseno do organismu zvenčí
Endogenní
– nozokomiální nákazu vyvolává vlastní infekční agens

Nozokomiální nákaza vzniká jako výsledek střetnutí mikroorganismu a pacienta oslabeného jednak chorobou, pro kterou je hospitalizován a jednak řadou terapeutických a diagnostických výkonů, které pacienta oslabují.

Původci NN :
Stafylokoky
Streptokoky
Enterokoky
Klebsiella
Enterolacter
Escherichia coli
Pseudomonas

Projevy : septické stavy, průjmy, infekce močových cest, konjuktivitidy,…

Prevence :
sledování a důsledná kontrola hygienického a protiepidemického režimu v provozním zdravotnickém zařízení
týká se : pacientů, personálu, sterilizace, desinfekce a úklidu, OP sálů, porodních sálů a novorozenců

Charakteristika procesu šíření nozokomiální nákazy :
zdroj ( původce nákazy )
přenos ( původce nákazy )
vnímavý jedinec ( pacient )

ZDROJ PŘENOS PACIENT
pacient, zdravotník, jiná osoba PŘÍMÝ brána vstupu: kůže, sliznice, krevní řečiště,GIT, DS, urogenitální trakt
NEPŘÍMÝ léčebné a biologické preparáty, jehly, injekční stříkačky, OP nástroje, léčebné předměty, prádlo, voda, jídlo, vzduch, odpady
Preventivní opatření – aby k nozokomiální nákaze nedošlo

Represivní opatření – mají za úkol likvidovat ohnisko již vzniklé nákazy