Glaukom – zelený zákal

Onemocnění očí, které neléčené může skončit trvalou ztrátou zraku. Glaukom je onemocnění mnoha faktorů. Je také velmi zákeřnou chorobou, protože dokud není narušeno centrální vidění, pacient si neuvědomuje žádné příznaky. Postupný zánik nervových vláken se projevuje nejdříve drobnými výpadky v zorném poli a v pokročilém stádiu i poklesem zrakové ostrosti.

Glaukom je onemocnÄ›ní trvalé, nevyléčitelné, ale léčitelné. To znamená, že neumíme nemoc odstranit (prozatím), ale umíme léčit příznaky – tj. zvýšený nitrooční tlak. Pokud je glaukom včas rozpoznán a léčen, lze postižení zraku pÅ™edcházet.

Historie – odkud název zelený zákal

Glaukom – zelený zákal – toto slovo má původ v Å™eckém glaukozis – nazelenalá barva moÅ™e. Začal se používat v minulosti, kdy lidé s neléčeným glaukomem mÄ›li zamlženou rohovku a zmÄ›nÄ›nou barvu duhovky, což dávalo oku nazelenalý nádech.

Příčiny glaukomu

Podstatou tohoto onemocnění je zvýšení tlaku nitrooční tekutiny. Zvýšený tlak utlačuje vlákna zrakového nervu a ty postupně odumírají. Zvýšený nitrooční tlak však není jediný faktor, další zčásti známé, zčásti nepoznané jsou cévní, strukturální a jiné změny.

Rizikové faktory

Ovlivnitelné: výška nitroočního tlaku, hodnoty krevního tlaku, migréna, provokační faktory (stres, kouření,emoce,chlad, endokrinní poruchy-diabetes mellitus)
Neovlivnitelné: genetické dispozice, vÄ›k – nad 40 let, rasa – glaukom ve vÄ›tší míře postihuje černochy

Co je nitrooční tlak a jaká je jeho normální hodnota?

Tlak uvnitř oka je ovlivněn přítokem a odtokem nitrooční tekutiny a je za normálních okolností v rovnováze. Zvýšená produkce nitrooční tekutiny ve výběžcích řasnatého tělíska, zejména však ztížený odtok v trámčině komorového úhlu, způsobuje zvyšování nitroočního tlaku. Normální nitrooční tlak je zcela individuální. Udává se, že hranice mezi normálním a zvýšeným tlakem je 21 torrů. Tlak se liší rasou, lehce se zvyšuje věkem, mění se během dne. Také platí, že tlak bezpečný pro jednoho pacienta, může u jiného vyvolat poškození zrakového nervu.

Typy glaukomu

 • Glaukom s otevÅ™eným úhlem – nejčastÄ›ji probíhá jako tzv. chronický prostý glaukom. Odtok z oka je zhorÅ¡en z různých příčin, ale komorový úhel, kde se nachází odvodný kanálek, je volný.
 • Glaukom s uzavÅ™eným úhlem (angulární) – úhel mezi duhovkou a rohovkou je velmi úzký, koÅ™en duhovky může zablokovat oblast odvodného kanálku. Tím dojde k uzavÅ™ení odtoku nitrooční tekutiny. Tlak oka je výraznÄ› zvýšen, oko je pÅ™ekrvené. Dochází k záchvatovitým pocitům mlhavého vidÄ›ní a bolestem oka, které mohou vyústit až v akutní glaukomový záchvat.
 • Vrozený glaukom – onemocnÄ›ní jsou způsobena nedostatečným vývojem v komorovém úhlu, jehož důsledkem je ztížení odtoku nitrooční tekutiny.
 • Sekundární glaukom – je způsoben druhotnÄ›, napÅ™. postižením samotného oka zánÄ›tem, úrazem, jiným systémovým onemocnÄ›ním.

Příznaky glaukomu

Glaukom je velmi záludný. K zjištění tohoto onemocnění dochází až při vyšetření očním lékařem. Proto je nutné podrobné oční vyšetření u lidí starších 40-ti let. Příznaky záleží na typu onemocnění. Prostý glaukom s otevřeným úhlem se téměř neprojeví. Jen občas může mít pacient rozmazané, mlhavé vidění, mírné chronické bolesti hlavy, pocit tlaku za očima. Jinak je tomu u glaukomu s uzavřeným úhlem. Příznaky se dostavují náhle se silnou bolestí, zarudnutím očí, zhoršeným viděním.Také s nevolností a zvracením.

Co je to glaukomový záchvat ?

Onemocnění glaukomem může u malého procenta propuknout jako záchvat prudké bolesti postiženého oka a jeho okolí. Náhlé zvýšení nitroočního tlaku vyvolá krutou bolest hlavy. Typické jsou barevné, duhové kruhy, které se tvoří kolem zdrojů světla. Bolest bývá provázena nevolností a zvracením.

Co je nutné provést u glaukomového záchvatu ?

Jedná se o závažný stav, který vyžaduje bezodkladnou lékařskou péči. Pacienta urychleně převezeme k očnímu lékaři, nejlépe na lůžkové oddělení. Cílem je snížit nitrooční tlak a obnovit přístup ke komorovému úhlu. Podávají se oční kapky ( pilokarpin, timoptol ), tablety na snížení nitroočního tlaku a někdy i infuze. Po zvládnutí akutního stavu bývá většinou nutné provést laserový zákrok, jehož cílem je zabránit vzniku dalších záchvatů. Neléčené či opakované glaukomové záchvaty mohou v krátké době skončit slepotou postiženého oka.

Jak se glaukom vyšetřuje ?

Pro včasný záchyt glaukomu jsou vhodná pravidelná oční vyšetření. Není třeba se vyšetřovacích metod obávat, protože nejsou bolestivé.

K základním vyšetřením patří :

Měření nitroočního tlaku pomocí tonometrie – nejprve je nutné oko znecitlivit očními kapkami, což dovolí pÅ™iložit kontaktní plochu tonometru přímo na stÅ™ed rohovky. V případÄ› užití bezkontaktních tonometrů není tÅ™eba rohovku „umrtvovat“. V nejasných případech je nutné tlak měřit opakovanÄ› v průbÄ›hu dne ( i nÄ›kolik dnů za sebou ), protože jeho hodnoty mohou výraznÄ› kolísat.

Oftalmoskopie – vyÅ¡etÅ™uje se oční pozadí, se speciálním zaměřením na zhodnocení papily zrakového nervu. Ideální je fotografická či laserová dokumentace papily zrakového nervu.

Perimetrie – vyÅ¡etÅ™ení zorného pole. Toto vyÅ¡etÅ™ení je důležité nejen pro diagnostiku onemocnÄ›ní, ale i pro sledování případného postupu onemocnÄ›ní. Zorné pole je oblast, kterou vidí oko pÅ™i pohledu na jedno místo. PÅ™i tomto vyÅ¡etÅ™ení je potÅ™ebná velmi dobrá spolupráce pacienta a lékaÅ™e. BÄ›hem vyÅ¡etÅ™ování pacient pohledem fixuje stÅ™ed zorného pole bílé polokoule a určuje, kdy je schopen postÅ™ehnout svÄ›telnou značku, která bÄ›hem vyÅ¡etÅ™ení mÄ›ní svou intenzitu a objevuje se po celé ploÅ¡e polokoule.

Gonioskopie – zjiÅ¡Å¥uje se šíře komorového úhlu. Pomocí speciální čočky se zrcátky pÅ™iložené na znecitlivÄ›ný povrch oka lze vyÅ¡etÅ™it oblast, kde se nachází odvodný kanálek. Gonioskopická čočka umožňuje určit glaukom otevÅ™eného nebo uzavÅ™eného úhlu.

Lze glaukom vyléčit ?

Změny na zrakovém nervu jsou nevratné. V tom spočívá zákeřnost glaukomu. Glaukom je možné pouze zastavit ve fázi, ve které se nachází. Škody, které vznikly, již nelze napravit ani kapkami ani operací. Proto je tak důležité zachytit glaukomové onemocnění v jeho počátku. Léčba kapkami či operací však většinou dokáže zabránit dalšímu zhoršování zrakových funkcí.

Léčba glaukomu

Cílem dosavadní léčby je pÅ™edevším snížení nitroočního tlaku na takovou hodnotu, která nebude vyvolávat další poÅ¡kození zrakového nervu. Podle typu glaukomu je léčba pomocí léků nebo chirurgická. Medikamentózní léčba – bývá nejčastÄ›ji místní (jedná se o aplikaci kapek, eventuálnÄ› mastí do oka), případnÄ› může být doplnÄ›na celkovým podáváním léků. V případÄ› místní léčby je tÅ™eba dodržovat pravidelné kapání do očí, neboÅ¥ účinnost jednotlivých kapek je časovÄ› omezena. První kapání má být brzy ráno – hned po procitnutí ( zpravidla brzy ráno bývá nitrooční tlak nejvyšší ) a potom v pravidelných intervalech bÄ›hem dne. Poslední kapání má být tÄ›snÄ› pÅ™ed usnutím. V případě kapání dvou druhů kapek ve stejném čase je vhodné 5 minut počkat, potom teprve aplikovat druhé kapky. Velmi důležité je také dodržování správné techniky kapání(viz obr.).Pacient se posadí, mírnÄ› zakloní hlavu, stáhne dolů dolní víčko a kape do zevní části prostoru mezi okem a dolním víčkem. Po vkápnutí zavÅ™e oči, opatrnÄ› víčko osuší a zmáčkne je u vnitÅ™ního koutku cca na 3 až 5 minut, aby zamezil odtoku účinné látky do slzného kanálku.A tím zabránil i celkovému nepříznivému působení na organismus.

Co jsou to miotika ?

Jsou to látky ve formě očních kapek, které způsobují zúžení zornice a tím i rozšíření komorového úhlu s následným zlepšením odtoku nitrooční tekutiny komorovým úhlem ( Pilocarpin 2%, Pilotonina 2% ).

Výhody: dobrá účinnost na snížení nitrooční tenze.
Neýhody: snížení zrakové ostrosti a porucha vidÄ›ní za Å¡era způsobená zúžením zornice. ÄŒastá Å¡patná snášenlivost – bolesti hlavy po aplikaci, dráždÄ›ní spojivek, nutná aplikace nejménÄ› 3x dennÄ›. Pacienti užívající miotika nesmí řídit motorová vozidla.

Co jsou to beta-blokátory ?

Snižují tvorbu nitrooční tekutiny. Patří zde Timoptol, Betoptic, Vistagan.

Výhody: dobrá snášenlivost, neovlivňují šíři zornice a tím i vidění. Kapání 1-2x denně.
Neýhody: nežádoucí účinky na srdce a plíce-nelze používat u pacientů s těžší srdeční poruchou a u astmatiků.

Co jsou to inhibitory karboanhydrázy ?

Snižují tvorbu nitrooční tekutiny a tím i nitrooční tlak. Podávají se ve formě tablet ( Diluran, Oratrol ), očních kapek ( Trusopt ).

Výhody: dobrá snášenlivost, neovlivňují šíři zornice a tedy ani vidění.
Neýhody: vedlejší účinky při celkovém podávání ( žaludeční obtíže, parestezie-brnění končetin ), kromě očních kapek lze užívat jen dočasně.

Co jsou to alfa-adrenergní látky ?

Regulují tvorbu a odtok komorové tekutiny, snižují nitrooční tlak, rozšiřují zornice. Patří zde oční kapky Glaucon, D-Epifrin.

Výhody: lze užít v případě, kdy je z léčebných důvodů vhodné rozšíření zornice (zejména při sekundárním glaukomu způsobeném nitroočním zánětem), aplikace 2xdenně.
Neýhody: celkový efekt na kardiovaskulární systém tachykardie, zvýšení TK. Nevhodné u glaukomu s uzavřeným a úzkým úhlem, nedoporučuje se k dlouhodobému užívání.

Laserová léčba

Do oftalmologické praxe byly lasery zavedeny v 70. letech. Využívají se jak v diagnostice, tak především v terapii. Jedná se o zákroky minimálně traumatizující, dobře pacienty snášené. Lze je provádět v ambulantních podmínkách, mají nízký výskyt komplikací.

Laserová trabekuloplastika – touto metodou se provádí zásahy do oblasti komorového úhlu a to v případech kdy lokální terapie je nedostačující. Výhodou je zejména to, že se jedná o zákrok ambulantní, nevyžaduje anestezii ( jen lokální očními kapkami ), je relativnÄ› nebolestivý a nejsou vážná rizika poÅ¡kození oka. Lze jej vÅ¡ak provést pouze u glaukomů s otevÅ™eným úhlem. Kontraindikován je u velmi úzkého úhlu, u zánÄ›tlivÄ› zmÄ›nÄ›ných očí. Její význam vÅ¡ak v moderní léčbÄ› glaukomu v posledních letech klesá. Laserová léčba nenahrazuje, ale pouze doplňuje lokální terapii.

Laserová iridotomie – jedná se o laserovou operaci, která má nezastupitelné místo pÅ™i prevenci a léčbÄ› angulárního glaukomu ( s uzavÅ™eným úhlem ). Stále platí, že první glaukomový záchvat oÅ¡etÅ™ený laserovou iridotomií je záchvatem posledním.

Léčba chirurgická – pÅ™istupujeme k ní tam, kde není úspěšná léčba konzervativní a není indikována léčba laserová. Cílem chirurgického zákroku je zlepÅ¡it odtok nitrooční tekutiny, odstranit patologickou tkáň v úhlu či snížit tvorbu nitrooční tekutiny.

Doporučení

 • KromÄ› těžké tÄ›lesné námahy, stresových situací, pobytu ve tmÄ› a práci v pÅ™edklonu nemá pacient s glaukomem žádná omezení.
 • ÄŒtení, ruční práce a sledování televize nemůže glaukom zhorÅ¡it ani vyvolat.
 • Je nevhodné vypít vÄ›tší množství tekutin najednou, radÄ›ji si rozdÄ›lte denní příjem (asi 2 l ) na více dávek.
 • PÅ™i správné léčbÄ› můžete nosit brýle proti slunci.
 • Glaukom bývá v 50% onemocnÄ›ním dÄ›dičným, proto je vhodné, aby byli sledováni očním lékaÅ™em také rodinní přísluÅ¡níci.

Hana Banašová

Literatura:

 • HYCL, JOSEF, Glaukom-zelený zákal Informace pro pacienty.Vydalo Nakladatelství TRITON, s.r.o., v Praze 2000 jako svou 208. publikaci.
 • KRAUS, I., KAREL, I., RUŽIÄŒKOVÁ, E. Oční zákaly. Vydala Grada Publishing, spol. s.r.o., 1.vyd. Praha 2001.
 • LékaÅ™ské listy, číslo 33/ 2001
 • HORNOVÁ, J., SVAÄŒINOVÁ, J., Zelený oční zákal (glaukom) Státní zdravotní ústav, Praha 1998
 • www.doktoronline.cz
 • www.homecare.cz/czech/glaukom.htm
 • www.zdrav.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *