Centrální žilní katétr

Centrální žilní katétr se zavádí do ve většině případů do povodí žil, které ústí do horní duté žíly. CŽK zavádí lékař s asistencí sestry a je nutné mít zvládnutou problematiku toho zavádění. Následnou péči o CŽK přebírá sestra k tomu kvalifikovaná a je nutné, aby péče byla velmi profesionální. Vše musí být řádně dokumentováno a pečlivě sledováno.

Indikace CŽK :
– podávání parenterální výživy po velkých OP, popálení a sepsi
– při déletrvající infúzní léčbě
– akutní a kritické stavy
– měření CŽ tlaku při zavedení do nitrohrudního úseku HDŽ

Vstupy vhodné pro CŽK :
– V.subclavia – vpich lze umístit pod klíčkem – iftraklavikulárně a někdy, ale méně často nad klíčkem – supraklavikulárně
– V. jugularis interna – je nejlépe přístupná mezi oběma hlavami kývače a postranní ploše krku při hlavě otočené na opačnou stranu. Toto se užívá při neúspěšné punkci v. subclavia a při náhlých příjmech.
– V. jugularis externa – viditelná pod kůží na postranní ploše krku – využívá se vzácně.
– Žíly v loketní jamce :
– – v. mediana cubiti
– – v. basilica
– Žíly na paži – užívají se jen vzácně
– Stehenní žíla – punkce se dělá asi 3 cm pod tříselným vazem, katétr prochází stehenní žílou do v. illiaca

Příprava a asistence u zavedení CŽK
Nejdůležitější je opět důkladná informovanost kliente, kterou provádí sestra spolu s lékařem.Po té musíme klienta informovat o poloze. Do které bude položen, aby se zákrok mohl provést. Společná je poloha rovně na zádech a u zavádění do v. subclavia a v. jugularis.interna je nutné, aby klient otočil hlavu na opačnou stranu. Doporučuje se také pro lepší zavedení lehce podložit stejnostrannou lopatku. U zavádění do stehenní žíly se lehce podloží stejnostranná kyčel. Ochlupení na hrudníku nebo v oblasti ohanbí se ostříhá dle potřeby lékaře. Klienta bychom také měli informovat o tom, že při výkonu stále budeme s ním aže bude přikryt rouškou, ale bude mít výhled.

Potřebné pomůcky :
1. Sterilní instrumentační stolek
2. Zvolená souprava s katétrem
3. Injekční stříkačka o objemu 20 ml
4. Sterilní fyziologický roztok
5. Spojovací hadička
6. EKG
7. Šicí materiál
8. Desinfekce
9. Emitní miska
10. Sterilní rukavice
11. Sterilní tampony a čtverce
12. Lepení
13.Čepičky na zakrytí vlasů a ústenky

Jak to všechno probíhá :
Pokud je tedy místo vpichu připraveno, tak se očistí 70% benzinolihem a odesinfikuje se 2% jodovou tinkturou nebo se využije Betadine. Sestra sterilně vyjme soupravu s katétrem z obalu a položí ho na sterilní plochu na tácku. Klientovi je provedena místní anestézie. Sestra sleduje reakci klienta na vpich a stále se musí sledovat křivka EKG při prostupu katétru do HDŽ. K zavedenému katétru se připojí spojovací systémy. Katétr se uloží do vhodné polohy a pevně se fixuje ke kůži klienta. Místo vpichu se musí zakrýt krycí vrstvou.

Po skončení výkonu musíme sledovat :
1. zda infúzní pumpy nehlásí zvýšené tlaky, což by asi znamenalo, že se katétr opírá o stěnu žíly
2. Zda při pohybu klienta nevznikají dystrimie
3. Objednat RTG snímek s nástřikem kontrastní látkou a při dobrém výsledku můžeme podávat infúze určené pro CŽK
4. Při výměně infúzních souprav musíme vždy kontrolovat, zda jsou spony a svorky pečlivě uzavřené ( vznik vzduchové embolie )
5. První den je nutno sledovat krytí a místo vpichu
6. Vše zaznamenat do dokumentace a řádně ji vézt

Možnosti kontroly polohy kanyly :
1. odhadem dle délky zavedeného úseku kanyly
2. RTG kontrolou
3. solným můstkem

Kontrola pomocí solného můstku se dnes již velmi rozšířila a je jednou z nejpřesnějších metod. Princip solného můstku je ve snímání endokavitálního EKG, kdy vodivá dráha k zavedenému konci katétru je vytvořena elektrolytickým roztokem ( např.: 10% NaCl ) Za správnou polohu považujeme přítomnost negativní vlny P. Polohu konce lze odhadnout s přesností až 1,5 cm. Toto vyšetření je mnohem rychlejší než RTG a také mnohem levnější a klient není zatěžován RTG zářením.

Zásady ošetřování CŽK :
Vždy se musíme řídit aseptickými požadavky. Místo vpichu se převazuje minimálně 1x denně a je nutné místo vpichu sledovat. Většinou se dělá převaz po celkové hygieně, a nebo když je to nutné. Pokud je nutný přechodný uzávěr katétru provádí se heparinová zátka. Před napojením nové infúzní soupravy se musí heparinová zátka odsát a katétr se musí propláchnout 5 ml fyziologického roztoku.. I.v. soupravy, prodlužovací hadičky a kohoutky se mění po 72 hodinách. Někdy se interval zkracuje i na 24 hodin a okamžitá výměna se provádí po podání transfúze, znečištění soupravy a podezření na infekci.

Zrušení katétru :
Katétr se ruší, není – li již nutný a nebo v případě, že je podezření na katétrovou infekci nebo sepsi. Musíme provézt odběr kultivace z místa vpichu, odběr krevního vzorku z katétru na hemokulturu před jeho vytažením a odeslání sterilně odstřižené špičky katétru po vytažení na kultivaci.

Dokumentace při CŽK :
– indikace zavedení
– souhlas klienta, pokud je to možné
– volba katétru
– umístění vstupu
– provedení výkonu
– kontrola průběhu katétru a výsledky RTG zobrazení s i.v. nástřikem
– komplikace a jejich řešení
– převazy
– výměny katétru
– zrušení katétru
– datum a hodina zavedení a rozpis dní dopředu
– rozpis infúzí
– výsledky kultivací
– potenciální a nynější oš. diagnosy

Dokumentace je velmi důležitou součástí ošetřování. Je nutné, aby byla kvalitně vedena, protože je to i dorozumíváním při nepřítomnosti jedné ze sester či lékařů.

Komplikace, které mohou nastat :
Komplikace můžeme rozdělit na komplikace časné a pozdní.

Časné komplikace :
– nesprávná poloha katétru
– chybné zavedení katétru
– hemotorax
– pneumotorax
– poškození nervů
– hematom
– embolizace katétru nebo jedné z jeho částí
– srdeční dystrimie
– vzduchová embolie
– perforace žilní stěny

Pozdní komplikace :
– trombosa
– tromboflebitida
– trombembolie
– hydrotorax
– vzduchová embolie
– Infekce
– Sepse

Preventivní opatření :
1. vhodné místo vpichu
2. aseptické postupy při ošetřování
3. minimálně 1x denně kontrolovat místo a okolí vpichu
4. dobrá manipulace s klientem a jeho poučení a manipulaci
5. převaz 1x denně a i více, pokud je to nutné
6. měnění soupravy při podání krevních derivátů a znečištění
7. systém nerozpojujeme, kontrola svorek
8. katétr zaveden po dobu 7 – 14 dnů
9. desinfekce rukou zdravotníků

Jednotlivé komplikace :
Infekce – projevuje se třesavkou a zvýšenou teplotou. Sestra informuje lékaře a pokud je příčinou teploty CŽK musíme jej vyjmout. Ještě než jej vyjmem musíme provést odběry na kultivační vyšetření z místa vpichu a odběr na hemokulturu a odesílá se sterilně ustřižená špička katétru.

Vzduchová embolie – riziku jsou vystaveni klienti se spontánním dýcháním. Při nesouladu s ventilátorem a klienti v poloze se zvýšenou horní polovinou těla. Sestra informuje lékaře a klienta uloží do vodorovné polohy. Při výměně soupravy poučíme klienta o tom, aby se celou dobu vyměnění soupravy pokusil zadržet dech. Po té se ještě musí provést kontrolní snímek na RTG, aby se zjistilo, zda je katétr dobře uložen.

Pneumotorax – riziko vzniku je zvýšené u klientů se soudkovitým hrudníkem a se značným emfyzémem, u klientů obézních na ventilátoru a u klientů s kyfoskoliozou. Příčinou je, že jehla pronikne při punkci do povrchu plíce skrz pohrudnici. Pokud toto nastane, lékař rozhodne o drenáži hrudníku a po té se provede kontrolní RTG snímek.

Tromboza – vznikne po podráždění cévní stěny katétrem a při nedostatečném průtoku. Projevuje se otokem stejnostranné oblasti krku, obličeje a někdy i paže. Sestra lékaře včas musí informovat a katétr se vyjme a rozhodne se o následné antikoagulační léčbě.

Neprůchodnost katétru – vznikne např. po chybném podání vzájemně se srážejících látek. Pokud je tedy katétr neprůchodný musíme řádně zkontrolovat jeho průběh a po té zkusit aspirovat. Nikdy nesmíme vtlačit obsah stříkačky do krevního řečiště. Pokud nejde aspirace provézt informuje sestra lékaře.

1 komentář

  • Zažil jem něco jiného v Thomayerově nemocnici,zaváděli mě to na pokoji bez jakéhokoliv umrtvení,navíc se na mě učili studenti,nejdřív mě bez umrtvení rozřízli pak tam cpali tři hadice,nejprve do krku poté se jim na třetí pokus podařilo,nicméně mě při přišívání ke kůži použili slabé jehly které se rovnaly a nevylejzaly tudíž jsem málem omdlel,pacient vedle sice běžel pro sestru si stěžovat a byla mě nabídnuta možnost si stěžovat,ale po takovém zákroku jste rádi že to skončilo.Zkrátka temnej středověk.