Nepodceňujte životní pojištění!

Životní pojištění funguje jako jistota, že pokud se pojištěnci stane vážný úraz a bude trvale invalidní, či zemře, dostanou jeho nejbližší smluvenou finanční kompenzaci. Je možné ho chápat i jako řešení, které alespoň částečně pomůže zvládnout velmi tíživou situaci, do které se lidé dostanou třeba ze dne na den. V žádném případě není možné nad životním pojištěním mávnout rukou a říct si: Já ho nepotřebuji. Vaše jednání by se mělo ubírat opačným směrem. Začněte jednat. Poradíme, kde a v jaké formě pojištění sjednat co možná nejvýhodněji.

Jaký typ je pro vás vhodný?

Pojišťovny nabízí životní pojištění ve 4 základních podobách. Při výběru je nutné zvážit především to, kolik peněž jste schopni na pojistku měsíčně dávat. Životní pojištění může fungovat současně i jako spoření. Platí to u investičního životní pojištění. V tomto případě totiž peníze investuje do fondů, čímž dochází ke zhodnocení vašeho vkladu. Neexistuje ovšem garance, že ke zhodnocení opravdu dojde. Fondy je třeba pečlivě vybírat. Druhým typem je kapitálové životní pojištění. I zde je investiční složka, ovšem s garantovaným zhodnocením. Třetím typem je rizikové pojištění. To patří k nejběžnějším. Uzavírá se totiž jen pro případ smrti a jsou na něj vázány nejnižší poplatky. Čtvrtým druhem je důchodové životní pojištění. Jeho hlavním významem je zvýšení životního standardu v důchodovém věku. Konkrétní představu o tom, která varianta je pro vás nejvýhodnější, pomůže udělat toto srovnání životních pojištění.

Nechte si pomoci

Není úplně jednoduché se v životním pojištění orientovat. Jestliže si nejste úplně jistí, nechte si pomoci. Poradenství nabízí například společnost Broker Finance, a.s. kromě životního pojištění se specializuje také na hypoteční úvěry, spoření, investice a celkovou optimalizaci financí.

Jak na invalidní důchod?

Invalidní důchod

Invalidní důchod představuje jeden z důchodů, jež poskytuje stát na základě poklesu pracovní schopnosti pojištěnce z důchodového pojištění. Před rokem 2010 se rozlišovaly 2 druhy invalidních důchodů – plný a částečný. Od 01.01.2010 existuje pouze jeden druh invalidního důchodu.
Stupně invalidity

Legislativa rozlišuje dle míry poklesu pracovní schopnosti 3 stupně invalidity, a to:

• invalidita prvního stupně (nejméně závažná): schopnost klesla o 35 – 49 %
• invalidita druhého stupně: schopnost klesla o 50 – 69 %
• invalidita třetího stupně (nejtěžší): schopnost klesla o 70 % a více

Pokles pracovní schopnosti znamená nemožnost vykonávat výdělečnou činnost z důvodu omezení tělesných, smyslových a duševních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Zákonné podmínky nároku na invalidní důchod

• posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ a potvrzení faktu, že je pojištěnec
skutečně invalidní, tzn. pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
nejméně o 35%, tj. invalidita prvního stupně

• maximální věk pojištěnce méně než 65 let nebo před dosažením důchodového věku, je-li
důchodový věk vyšší než 65 let

• potřebná doba pojištění odstupňovaná dle věku pojištěnců (neplatí pro pojištěnce, kteří se stali
invalidními následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání)

• na invalidní důchod mají nárok
pojištěnci, kteří se stali invalidními následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání a zároveň mají
nárok na řádný starobní důchod – při souběhu invalidního a řádného starobního důchodu je vyplácen ten
s vyšší peněžitou hodnotou

• na invalidní důchod mají nárok pojištěnci, kteří se stali invalidními následkem pracovního úrazu či
nemoci z povolání a zároveň mají nárok na předčasný starobní důchod – při souběhu invalidního a
předčasného starobního důchodu je vyplácen ten s vyšší peněžitou hodnotou

Při nesplnění těchto zákonných podmínek je invalidní důchod zpravidla zamítnut.

Posouzení zdravotního stavu lékařem OSSZ

Zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců posuzují posudkoví lékaři místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení dle podkladů ošetřujícího lékaře na základě sepsané žádosti. Tito posudkoví lékaři posuzují existenci invalidity (zjišťovací lékařská kontrola při žádosti o invalidní důchod) a změnu stupně invalidity (kontrolní lékařská prohlídka v pravidelných termínech a z podnětu některého z oprávněných státních orgánů i v nepravidelných termínech). Jednotlivé zdravotní problémy a bodové ohodnocení jsou součástí vyhlášky o posuzování invalidity č.359/2009.

Výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu závisí na třech údajích: přiznaný stupeň invalidity, získaná doba pojištění a výše osobního vyměřovacího základu.

Invalidní důchod tvoří dvě části, a to základní a procentní výměra. Výše základní výměry (9% průměrné mzdy/měsíc) v roce 2014 činí 2.340,- Kč měsíčně, pro všechny žadatele. Výše procentní výměry invalidního důchodu je za každý celý rok doby pojištění:

• 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
• 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně
• 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

Procentní výměra důchodu nesmí být nižší než 770,- Kč, minimální invalidní důchod v roce 2014 tedy činí 3.110,- Kč (2.340,- Kč + 770,- Kč).

Při změně stupně invalidity se důchod znovu přepočítává.

Potřebná doba pojištění

Pro výplatu invalidního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění před vznikem invalidity. Délka pojištění je odstupňována dle věku.

Věk Doba pojištění
do 20 let méně než 1 rok
20 – 22 let 1 rok
22 – 24 let 2 roky
24 – 26 let 3 roky
26 – 28 let 4 roky
nad 28 let 5 let

Spolehlivý výpočet výše invalidního důchodu Vám zajistí kalkulačka invalidního důchodu.