Podkožní porty

V 80. letech byl vyvinut kompletně podkožně implantovaný port, který minimalizoval nevýhody CŽK, jakou jsou např. výskyt infekčních komplikací, pravidelné převazy a četné proplachy…

Základní součástí každého portu je kapsle s aplikační komůrkou a portkatetr zavedený do zvoleného cévního přístupu. Komůrka je kryta speciální silnou membránou, která je konstruována až pro 2000 vpichů speciální jehlou, aniž by došlo k porušení nepropustnosti systému. Tyto speciální Huberovy jehly se od běžně užívaných jehel liší zkosením špičky jehly, která při svém průchodu nevyřezává kousky materiálu, a umožní tak zpětné zacelení punkčního otvoru v membráně. K dispozici jsou jak rovné nebo pravoúhle zahnuté jednorázové jehly pro dlouhodobou infúzní aplikaci opatřené křidélky nebo kloboučky, které usnadňují fixaci ke kůži.

Máme 2 druhy portů :

Venosní porty – jsou implantovány v místním znecitlivÄ›ní nejčastÄ›ji punkční cestou infraklaviculárnÄ› do v. subklavia vpravo, konec portkatetru je umístÄ›n na rozhraní horní duté žíly a pravé srdeční sínÄ›. Katétr je tunelizován do místa kapsy, která je umístÄ›na nad pevným podkladem hrudní stÄ›ny v podkoží spíše blíže k hrudní kosti. Zde je ke katétru napojena vlastní kapsle potru, která by mÄ›la být pÅ™es kůži dobÅ™e hmatná, jizva pak situována mimo aplikační oblast.

Arteriální porty – zavádÄ›jí se nejčastÄ›ji do povodí a.hepatica propria. DůslednÄ› se požaduje provedení aortografie pÅ™ed vlastní implantací s cílem odhalit anomální zásobení cílové oblasti a optimalizovat tak distribuční dosah podsystému. UpÅ™ednostňujeme perkutánní zavedení arteriálního portkatétru Seldingerovou metodou z třísla v jedné dobÄ› pÅ™i DSA, peroperační implantaci vyžadují laparotomii a celkovou anestézii používáme až jako metodu druhé volby. U obou metod je katétr vyveden do podkoží pod pravým žeberním obloukem, kde je napojena kapsle obdobnÄ› jako u portu venosního. Výhodou perkutánního zavedení je hlavnÄ› možnost jeho provedení v lokální anestézii a tím i výraznÄ› menší zátěž pro klienta.

O porty pečuje středně zdravotní personál a tato péče je velmi důležitá. Je dobré, když se střička může seznámit se způsobem implantace, má možnost si port prohlédnout a osahat i mimo lůžko klienta. Potom je pro ni totiž mnohem snazší vyhmatat správně v podkoží vyvýšenou komůrku portu. Při jakékoliv manipulaci s portem je důležité dodržovat aseptické postupy.

Proplachy provádíme nejménÄ› 1x za mÄ›síc u arteriálních portů a 1x za 2 mÄ›síce u portů venosních – pokud nejsou používány častÄ›ji napÅ™. k odbÄ›ru krve. Jehlu je nutné zavádÄ›t vždy kolmo ke kůži, po pÅ™ekonání odporu membrány bychom mÄ›li cítit, že jehla narazila na dno komůrky. Aspirací se pÅ™esvÄ›dčíme o dobré průchodnosti systému. Jehlu podložíme čtverečkem a ke kůži fixujeme pomocí náplasti. Jehla by se mÄ›la vymÄ›nit každých 48 hodin. Každou aplikaci léku či odbÄ›r krve vždy ukončíme proplachem 20 ml Fyziologického roztoku a aplikací 5 ml heparinové zátky o koncentraci 5000j/100ml. PÅ™i vytahování jehly musí být píst stříkačky pod tlakem, abychom zamezili zpÄ›tnému nasátí krve do Å¡pičky portkatétru pÅ™i průchodu jehly membránou. PÅ™ed každou sérií chemoterapie by mÄ›la být provedena RTG kontrola polohy katétru a tÄ›snosti portsystému.

Komplikace spojené se zavedením portu :

Infekční komplikace – patří mezi nejzávažnÄ›jší. Můžeme ji rozdÄ›lit na infekci v místÄ› vpichu, infekci podkožní kapsy a katétrovou sepsi. Infekce se projevuje zarudnutím nad portem, bolestivostí a zvýšenou teplotou. PÅ™i včas zahájené léčbÄ› je prognosa této komplikace dobrá. Léčíme to ATB a do pÅ™eléčení se nutno zamezit vpichům do portu. Pokud léčba selhává i po 14 dnech je nutné portsystém vyjmout.

Trombotické komplikace – mohou se týkat portkatétru nebo cévy. Do které je katétr zaveden. Provádí se tedy buď trombolýza do portu nebo streptokynáza s následnou 7 – 10 denní kontinuální heparinizací. PÅ™i neúspÄ›chu trombolytické léčby se portsystém vyjímá, jinak by byl spíše zdrojem dalších komplikací. Tyto komplikace se spíše vyskytují u klientů, kterým jsou apklikovány pÅ™evážnÄ› krevní deriváty.

Migrace kapsle – je ménÄ› častou komplikací. Pozoruje se spíše u obézních klientů, kdy port může být velmi obtížnÄ› napíchnutelný. ÄŒasto je tedy nutné provést operační revizy kapsy s opÄ›tovnou fixací portu k pevné spodinÄ›.

Důvodem neprůchodnosti portu může být také zalomení portkatétru v místě dlouhodobého namáhání. Tyto potíže se řeší chirurgicky.

Závěrem :

Samotní klienti aplikovaný port velmi dobÅ™e snáší a je pro nÄ› příslibem dobré kvalitní péče a prodloužení života. Proto musíme důkladnÄ› klienty o vÅ¡em poučit, seznámit je s velikostí implantátu a jeho typem. Nejlepší je klientovi pÅ™ed odchodem z nemocnice dát knížečku – tzv. PORT – PASS, ve které najde to, co potÅ™ebuje vÄ›dÄ›t. Do této knížečky se také zaznamenává každý proplach, komplikace, kontrola pod RTG.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *